Invest in Serbia - A new business opportunity
home | news | contact | links                                         your partners | projects | regional info | facts and figures | rules & regulations
 

back

Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa
Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave...

Zakon je objavljen u
"Službenom glasniku RS", br. 25/2000.

I. UVODNE ODREDBE

Pojam javnog preduzeća
Član 1.
Javno preduzeće je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa, a koje osniva država, odnosno jedinica lokalne samouprave.
Javno preduzeće se osniva i posluje u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.
Državni kapital u javnom preduzeću podeljen je na akcije ili udele određene nominalne vrednosti i upisuje se u registar.
Državni kapital u javnom preduzeću čine novčana sredstva uložena od strane države i pravo korišćenja nad stvarima i pravima koja su u državnoj svojini.

Delatnosti od opšteg interesa
Član 2.
Delatnosti od opšteg interesa, u smislu ovog zakona, jesu delatnosti koje su kao takve određene zakonom u oblasti: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije; proizvodnje i prerade uglja; istraživanja, proizvodnje, prerade, transporta i distribucije nafte i prirodnog i tečnog gasa; prometa nafte i naftnih derivata; železničkog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja; telekomunikacija; izdavanja službenog glasila Republike Srbije; informisanja; izdavanja uxbenika; korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređivanja dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale, banje, divljač), kao i komunalne delatnosti.
Delatnosti u smislu stava 1. ovog člana jesu i delatnosti od strateškog značaja za Republiku, kao i delatnosti neophodne za rad državnih organa i organa jedinice lokalne samouprave, utvrđene zakonom.

Oblici organizovanja za obavljanje delatnosti od opšteg interesa
Član 3.
Delatnost od opšteg interesa obavljaju javna preduzeća.
Delatnost od opšteg interesa mogu obavljati i drugi oblici preduzeća, deo preduzeća i preduzetnik, u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, zakonom kojim se uređuje položaj preduzetnika, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa, kad im nadležni organ poveri obavljanje te delatnosti.
Drugi oblici preduzeća, deo preduzeća i preduzetnik u obavljanju delatnosti od opšteg interesa imaju isti položaj kao i javno preduzeće, ukoliko odredbama ovog zakona nije drukčije propisano.

top of page

II. OSNIVANJE I POSLOVANJE JAVNOG PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA PREDUZEĆA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA

Osnivanje javnog preduzeća
Član 4.
Javno preduzeće osniva Republika Srbija.
Prava osnivača iz stava 1. ovog člana ostvaruje Vlada Republike Srbije.
Javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti ili delatnosti od značaja za rad organa jedinice lokalne samouprave može da osnuje jedinica lokalne samouprave, aktom koji donosi skupština jedinice lokalne samouprave.
Javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti ili delatnosti od značaja za rad dva ili više organa jedinica lokalne samouprave mogu da osnuju jedinice lokalne samouprave aktom koje donose skupštine jedinica lokalne samouprave u istovetnom tekstu. U slučaju da skupštine jedinica lokalne samouprave ne mogu da usaglase akt u istovetnom tekstu u roku predviđenom ovim zakonom, taj akt donosi Vlada Republike Srbije.
Javno preduzeće može da osnuje i skupština autonomne pokrajine.

Član 5.
Akt o osnivanju javnog preduzeća (u daljem tekstu: osnivački akt), pored odredaba utvrđenih saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, sadrži i odredbe o: 1) osnivačkom kapitalu; 2) pravima, obavezama i odgovornostima preduzeća i osnivača u obavljanju delatnosti od opšteg nteresa; 3) imovini koja se ne može otuđiti, odnosno imovini za čije je raspolaganje (otuđenje i pribavljanje) potrebna saglasnost osnivača; 4) drugim pitanjima koja su od značaja za nesmetano obavljanje delatnosti za koju se osniva javno preduzeće.

Cilj osnivanja i poslovanja
Član 6.
Javno preduzeće osniva se i posluje radi: 1) obezbeđivanja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga; 2) razvoja i unapređivanja obavljanja delatnosti od opšteg interesa;3) obezbeđivanja tehničko-tehnološkog i ekonomskog jedinstva sistema i usklađenosti njegovog razvoja;4) sticanja dobiti; 5) ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa.

Uslovi za obavljanje delatnosti od opšteg interesa
Član 7.
Javna preduzeća, drugi oblici preduzeća i preduzetnik mogu da otpočnu obavljanje delatnosti od opšteg interesa kad nadležni državni organ utvrdi da su ispunjeni uslovi za obavljanje te delatnosti u pogledu: 1) tehničke opremljenosti; 2) kadrovske osposobljenosti; 3) zaštite na radu; 4) zaštite i unapređenja životne sredine; 5) drugih uslova propisanih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.
Drugi oblici preduzeća i preduzetnik mogu da otpočnu obavljanje delatnosti od opšteg interesa ako imaju zaključen ugovor o pravima i obavezama u obavljanju delatnosti od opšteg interesa (u daljem tekstu: ugovor).

Član 8.
Prava, obaveze i odgovornosti između javnih preduzeća ili preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa i države, odnosno jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine, uređuju se aktom o osnivanju, a pojedina prava i obaveze mogu se urediti i ugovorom u skladu s ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.
Prava, obaveze i odgovornosti između drugih oblika preduzeća ili preduzetnika, koji obavljaju delatnost od opšteg interesa i države, odnosno jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine, uređuju se ugovorom u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.
Ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana sadrži naročito odredbe o: 1) radu i poslovanju preduzeća, odnosno preduzetnika; 2) pravima i obavezama u pogledu korišćenja sredstava u državnoj svojini za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa zakonom; 3) obavezama preduzeća, odnosno preduzetnika u pogledu obezbeđivanja uslova za kontinuirano, uredno i kvalitetno zadovoljavanje potreba korisnika proizvoda i usluga; 4) međusobnim pravima i obavezama u slučaju kada nisu obezbeđeni ekonomski i drugi uslovi za obavljanje delatnosti od opšteg interesa; 5) pravima i obavezama u slučaju poremećaja u poslovanju preduzeća; 6) drugim pravima i obavezama koja proizilaze iz odredaba zakona kojim se uređuje obavljanje pojedine delatnosti od opšteg interesa i ovog zakona; 7) drugim pitanjima koja su od značaja za ostvarivanje i zaštitu opšteg interesa.
Ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana, zaključuju Vlada Republike Srbije, odnosno izvršni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine uz saglasnost Vlade Republike Srbije i preduzeće, odnosno preduzetnik koji obavlja delatnost od opšteg interesa, pre otpočinjanja obavljanja te delatnosti.

Imovina
Član 9.
Imovinu javnog preduzeća i drugih oblika preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrednosti i druga imovinska prava, uključujući i pravo korišćenja dobara u državnoj svojini, odnosno dobara od opšteg interesa.
Preduzeća iz stava 1. ovog člana, za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, mogu koristiti i sredstva u državnoj i drugim oblicima svojine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osnivačkim aktom i ugovorom.
Javna preduzeća i preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, imaju svoju imovinu kojom upravljaju i raspolažu u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa, osnivačkim aktom i ugovorom.
Preduzeća sa privatnim kapitalom, odnosno preduzeća sa većinskim učešćem privatnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, imaju svoju imovinu kojom upravljaju i raspolažu u skladu sa saveznim zakonom kojim je uređen pravni položaj preduzeća, osnivačkim aktom i ugovorom.

Odgovornost i obaveze
Član 10.
Javno preduzeće za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.
Drugi oblici preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa za svoje obaveze odgovaraju u skladu sa saveznim zakonom kojim je uređen pravni položaj preduzeća.
Preduzetnik koji obavlja delatnost od opšteg interesa za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Organi javnog preduzeća
Član 11.

Organi javnog preduzeća jesu: 1) upravni odbor, kao organ upravljanja; 2) direktor, kao organ poslovođenja; 3) nadzorni organ, kao organ nadzora.
Upravni odbor i direktor javnog preduzeća čine upravu javnog preduzeća.
Osnivačkim aktom ili statutom javnog preduzeća može se utvrditi da se u javnom preduzeću bira i izvršni odbor direktora.

Član 12.
Predsednika i članove upravnog odbora javnog preduzeća imenuje i razrešava osnivač.
Predsednika i članove upravnog odbora javnog preduzeća iz člana 4. stav 4. ovog zakona, imenuju i razrešavaju saglasno osnivači, a ukoliko se ta saglasnost ne postigne u roku predviđenom ovim zakonom, predsednika i članove upravnog odbora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.
Predstavnici zaposlenih predlažu se na način utvrđen statutom.
Osnivačkim aktom javnog preduzeća utvrđuje se broj članova upravnog odbora, kao i njihov mandat.
Predsednik upravnog odbora ima zamenika koga određuje osnivač aktom o imenovanju upravnog
odbora.

Član 13.
Aktom o imenovanju predsednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća može se odrediti da predsednik upravnog odbora ostvaruje u javnom preduzeću prava i obaveze iz radnog odnosa.
Članovi upravnog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu za rad u upravnom odboru, čiju visinu utvrđuje upravni odbor javnog preduzeća, na osnovu kriterijuma sadržanih u godišnjem programu poslovanja javnog preduzeća.

Član 14.
Direktora javnog preduzeća imenuje i razrešava osnivač.
Direktora javnog preduzeća iz člana 4. stav 4. ovog zakona, imenuju i razrešavaju saglasno osnivači u roku predviđenom ovim zakonom, a ukoliko se ta saglasnost ne postigne, direktora imenuje i razrešava Vlada Republike Srbije.
Osnivačkim aktom javnog preduzeća utvrđuje se mandat direktora.
Osnivač može do imenovanja direktora javnog preduzeća da imenuje vršioca dužnosti direktora.
Na način iz stava 2. ovog člana, imenuje se i vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća.
Vršilac dužnosti direktora može obavljati tu funkciju najduže jednu godinu.

Član 15.
Predsednika i članove nadzornog odbora javnog preduzeća imenuje i razrešava osnivač.
Predstavnici zaposlenih predlažu se na način utvrđen statutom.
Predsednika i članove nadzornog odbora javnog preduzeća iz člana 4. stav 4. ovog zakona, osim predstavnika zaposlenih, imenuju i razrešavaju saglasno osnivači u roku predviđenom ovim zakonom, a ukoliko se ta saglasnost ne postigne, predsednika i članove nadzornog odbora imenuje Vlada Republike Srbije.
Osnivačkim aktom javnog preduzeća utvrđuje se broj članova nadzornog odbora, kao i njihov mandat.
Predsednik i članovi nadzornog odbora imaju pravo na odgovarajuću naknadu. Visina naknade utvrđuje se odlukom upravnog odbora javnog preduzeća, na osnovu kriterijuma sadržanih u godišnjem programu poslovanja javnog preduzeća.

Član 16.
Upravni odbor javnog preduzeća ima delokrug upravnog odbora i skupštine, utvrđen saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća i statutom.
Direktor javnog preduzeća ima delokrug utvrđen saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća i statutom.
Nadzorni odbor javnog preduzeća ima delokrug utvrđen saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća i statutom.

Opšti akti
Član 17.
Opšti akti javnog preduzeća su statut i drugi opšti akti utvrđeni zakonom.
Drugi oblici preduzeća koji obavljaju delatnost od opšteg interesa imaju opšte akte u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća.

* Upis u registar
Član 18.
Javna preduzeća i drugi oblici preduzeća koji obavljaju delatnost od opšteg interesa upisuju se u sudski registar u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.
Preduzetnik koji obavlja delatnost od opšteg interesa upisuje se u registar u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuje pravni položaj preduzeća, zakonom kojim se uređuje položaj preduzetnika, ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa.

Osnivačka prava
Član 19.
Javna preduzeća i preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, mogu osnovati zavisno društvo kapitala za obavljanje delatnosti iz predmeta svog poslovanja utvrđenog osnivačkim aktom.
Na akt iz stava 1. ovog člana saglasnost daje Vlada Republike Srbije, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine i Vlada Republike Srbije, kad Republika nije osnivač.

Ulaganje kapitala
Član 20.
Javna preduzeća, kao i preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala, koja obavljaju delatnost od opšteg interesa i drugi oblici preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa mogu ulagati kapital u druga društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa ili delatnosti koja nije delatnost od opšteg interesa, na osnovu prethodne saglasnosti Vlade Republike Srbije.
Predlog za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana, Vladi Republike Srbije podnosi ministarstvo nadležno za odgovarajuću oblast (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo).

Raspodela dobiti
Član 21.
Odluku o raspodeli dobiti donosi upravni odbor javnog preduzeća uz saglasnost Vlade Republike Srbije.

Unapređenje rada i razvoja
Član 22.
Unapređenje rada i razvoja javnog preduzeća zasniva se na dugoročnom i srednjoročnom planu rada i razvoja.
Za svaku kalendarsku godinu javno preduzeće donosi godišnji program poslovanja.
Godišnji program poslovanja iz stava 2. ovog člana posebno prikazuje planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju, kao i kriterijume za određivanje zarade predsednike upravnog odbora i određivanje naknade za rad predsednika nadzornog odbora i članova upravnog i nadzornog odbora.
Na planove i programe iz st. 1. i 2. ovog člana, saglasnost daje Vlada Republike Srbije, na predlog nadležnog ministarstva.

Promena delatnosti, sedišta i firme
Član 23.
Javno preduzeće može, pored delatnosti za čije je obavljanje osnovano, da obavlja i druge delatnosti uz saglasnost osnivača.
Promena sedišta i firme javnog preduzeća vrši se uz saglasnost osnivača, na način utvrđen osnivačkim aktom javnog preduzeća.

Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa
Član 24.
Javna preduzeća, drugi oblici preduzeća i preduzetnik, kada u obavljanju delatnosti od opšteg interesa koriste dobra od opšteg interesa, plaćaju naknadu za korišćenje tih dobara u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa, odnosno zaštita, unapređenje i korišćenje dobara od opšteg interesa.

Ovlašćenja osnivača
Član 25.
U slučaju poremećaja u poslovanju javnog preduzeća i preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala, koje obavlja delatnost od opšteg interesa, osnivač može preduzeti mere kojima će obezbediti uslove za nesmetano funkcionisanje preduzeća i obavljanje delatnosti za koje je preduzeće osnovano, osim ako je osnivačkim aktom i zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa drugačije određeno, a naročito: 1) promenu unutrašnje organizacije javnog preduzeća; 2) razrešenje organa koje imenuje i imenovanje privremenih organa preduzeća;3) ograničenja prava pojedinih delova preduzeća da istupaju u pravnom prometu sa trećim licima; 4) ograničenje u pogledu prava raspolaganja pojedinim sredstvima u državnoj svojini; 5) druge mere određene zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom.
Kad poremećaj u poslovanju javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno autonomna pokrajina može imati za posledicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi ili imovine, a nadležni organ osnivača ne preduzme blagovremeno mere iz stava 1. ovog člana, te mere može preduzeti Vlada Republike Srbije.

Član 26.
Za vreme ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti osnivač može u javnom preduzeću i preduzeću sa većinskim učešćem državnog kapitala koje obavlja delatnost od opšteg interesa, utvrditi organizaciju za izvršavanje poslova od strateškog značaja za Republiku.

Obezbeđivanje zaštite opšteg interesa
Član 27.
Radi obezbeđivanja zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću, Vlada Republike Srbije, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine uz saglasnost Vlade Republike Srbije, kad Republika nije osnivač, daje saglasnost na: 1) statut; 2) davanje garancija, avala, jemstava, zaloga i drugih sredstava obezbeđenja za poslove koji nisu iz okvira delatnosti od opšteg interesa; 3) tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.), osim na odluku o cenama proizvoda i usluga koje su na saveznom nivou; 4) raspolaganje (pribavljanje i otuđenje) imovinom preduzeća veće vrednosti, koja je u neposrednoj funkciji obavljanja delatnosti od opšteg interesa, utvrđenom osnivačkim aktom; 5) akt o opštim uslovima za isporuku proizvoda i usluga; 6) ulaganje kapitala; 7) statusne promene; 8) akt o proceni vrednosti državnog kapitala i iskazivanju tog kapitala u akcijama, kao i na program i odluku o svojinskoj transformaciji; 9) druge odluke, u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom.
Predlog za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana Vladi Republike Srbije podnosi nadležno ministarstvo.
Odredba stava 1. ovog člana shodno se primenjuje i na društva kapitala sa većinskim učešćem državnog kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, ako osnivačkim aktom tog društva nije drukčije uređeno.

Član 28.
Ostvarivanje opšteg interesa u drugim oblicima preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg interesa za Republiku, odnosno za jedinicu lokalne samouprave ili autonomnu pokrajinu, obezbeđuje se davanje saglasnosti Vlade Republike Srbije, odnosno nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili autonomne pokrajine uz saglasnost Vlade Republike Srbije na: 1) statut; 2) tarifu (odluku o cenama, tarifni sistem i dr.) osim na odluku o cenama proizvoda i usluga koje su na saveznom nivou; 3) druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje pojedine delatnosti od opšteg interesa i ugovorom.
Predlog za davanje saglasnosti iz stava 1. ovog člana Vladi Republike Srbije podnosi nadležno ministarstvo.
Odredbe stava 1. ovog člana shodno se primenjuju i na preduzetnika koji obavlja delatnost od opšteg interesa.

Ostvarivanje prava na štrajk
Član 29.
U javnom preduzeću i drugim oblicima preduzeća koji obavljaju delatnost od opšteg interesa pravo na štrajk zaposleni ostvaruju u skladu sa saveznim zakonom kojim se uređuju uslovi za organizovanje štrajka, kolektivnim ugovorom i aktom osnivača, odnosno poslodavca o minimumu procesa rada.


Član 30.

U slučaju da se u javnom preduzeću, odnosno u drugom obliku preduzeća koje obavlja delatnost od opšteg interesa, ne obezbede uslovi za ostvarivanje minimuma procesa rada, ministarstvo nadležno za oblast u okviru koje je ta delatnost, preduzima neophodne mere, ako oceni da mogu nastupiti štetne posledice za život i zdravlje ljudi ili njihovu bezbednost i bezbednost imovine ili druge štetne neotklonjive posledice, i to: 1) uvođenje radne obaveze; 2) angažovanje radnika iz drugih tehničko-tehnoloških sistema i drugih radnika; 3) pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti direktora i predsednika i članova upravnog odbora javnog preduzeća.

top of page

III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prelazne odredbe
Član 31.
Danom stupanja na snagu ovog zakona javna preduzeća, kao i druga preduzeća i preduzetnici koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, nastavljaju sa radom u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona i osnivačkim aktom.
Osnivači preduzeća iz stava 1. ovog člana, uskladiće osnivačka akta tih preduzeća sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.
Za javna preduzeća osnovana zakonom za obavljanje delatnosti od opšteg interesa koja čine jedinstven tehničko-tehnološki sistem i javna preduzeća i druge oblike preduzeća koja su do dana stupanja ovog zakona na snagu ta javna preduzeća osnovala, Vlada Republike Srbije doneće akta o osnivanju u kojima će utvrditi i načela za organizaciju tih preduzeća.

Član 32.
Drugi oblici preduzeća, delovi preduzeća i preduzetnici, kojima je povereno obavljanje delatnosti od opšteg interesa, nastavljaju sa radom u skladu sa propisima koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog zakona i ugovorom o poveravanju obavljanja delatnosti, do usklađivanja tog ugovora sa odredbama ovog zakona.
Usklađivanje ugovora iz stava 1. ovog člana, sa odredbama ovog zakona, izvršiće se u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 33.
Javna preduzeća i drugi oblici preduzeća koji obavljaju delatnost od opšteg interesa, uskladiće svoje opšte akte, organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest meseci od dana usklađivanja osnivačkih akata za ta preduzeća.

Član 34.
Danom stupanja na snagu ovog zakona javna preduzeća i preduzeća sa većinskim učešćem državnog kapitala, ne mogu da vrše isplate sredstava za: sponzorstvo, donaciju, humanitarne, sportske i slične aktivnosti, reklamu, propagandu i reprezentaciju; zarade predsednika upravnog odbora, odnosno naknade za rad članova upravnog odbora; naknade predsednika i članova nadzornog odbora, dok ne pribave saglasnost Vlade Republike Srbije.

Član 35.
Preduzeća sa ulogom stranog ulagača osnovana u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje pojedinih delatnosti od opšteg interesa i zakonom kojim se uređuje strano ulaganje, nastavljaju sa radom u skladu sa osnivačkim aktom, opštim aktima i datom saglasnošću Vlade Republike Srbije.

top of page
 

Source: Ministry of economy and privatization
Government of the Republic of Serbia